• Mijn rekening Aansluiting
  • Taal / Land van levering
Terug naar de winkel

Algemene verkoopvoorwaarden

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM OP PRETAPOUSSER.FR 

(HIERNA DE "SITE" GENOEMD)

Deze verkoopvoorwaarden regelen de commerciële relatie tussen SAS VIF Systems (hierna "Prêt à Pousser" genoemd) en elke persoon die een aankoop doet op de site (hierna de "Klant" genoemd). Zij gelden voor de duur van hun online beschikbaarheid door pretapousser.fr. De Klant erkent vóór de betaling kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden die op de website www.pretapousser.fr staan. De aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden door de Klant blijkt uit het aanvinken van een vakje bij elke bestelling: "Ik aanvaard de Algemene Verkoopsvoorwaarden". Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, tenzij Prêt à Pousser daar vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd. Prêt à Pousser behoudt zich het recht voor haar verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Klantenservice

De door Prêt à Pousser verkochte Producten worden met zorg vervaardigd en met zorg verpakt. Indien deze echter niet naar behoren functioneren, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de dienst na verkoop van Prêt à Pousser, die aanbevelingen zal geven voor de goede werking van het Product.

Online, op onze contactpagina

Per post, naar bonjour@pretapousser.fr

Cookie

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browser kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de site. Het gebruik van deze cookies is met name bedoeld om de presentatie van de site voor elke bezoeker te personaliseren. Wij gebruiken ook cookies voor reclamedoeleinden. De Klant kan beslissen zich te verzetten tegen de registratie van deze "cookies" door zijn browser te configureren.

Product

De foto's, films, video's, schema's of tekeningen van Prêt à Pousser-producten producten zijn niet contractueel. De essentiële kenmerken van de producten zijn vermeld in hun respectieve beschrijvingen, die de enige contractuele bron zijn. Prêt à Pousser behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de technische samenstelling van de producten te wijzigen, alsook om ze uit de handel te nemen.

 

Beschikbaarheid

Onze product- en prijsaanbiedingen zijn geldig voor de duur van hun publicatie, tenzij anders vermeld.

 

Vooruitbestelling

De Klant heeft de mogelijkheid om een Product te bestellen voordat het op de markt wordt gebracht. Hij/zij plaatst de pre-order zoals elke andere bestelling, maar zal pas worden geleverd vanaf de maand vermeld op de beschrijving van het Product. 

 

Bestellen

Om een bestelling te kunnen plaatsen op de website www.pretapousser.fr is het noodzakelijk om vooraf een account aan te maken, hetzij vóór het plaatsen van de bestelling, hetzij tijdens het bestelproces, door te klikken op "Een account aanmaken". Bepaalde informatie is verplicht en dus noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling van de Klant. Bijgevolg is www.pretapousser.fr, in geval van een fout in de contactgegevens van de Klant, niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid om de bestelling te leveren. 

De Klant kan te allen tijde de verstrekte informatie wijzigen. De door de Klant bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend. De klant kan al zijn facturen in mijn account bekijken.

 

Plaatsen en valideren van een bestelling

Om zijn mandje samen te stellen, kiest de Klant de gewenste hoeveelheden van het product, en valideert vervolgens door op de knop "Toevoegen aan mandje" te klikken. Op het scherm van de winkelwagen kan de Klant op elk moment de hoeveelheden wijzigen of de winkelwagen verlaten om terug te keren naar de winkel. Door op de knop "Naar de kassa" te klikken, kan de Klant vervolgens het leverings- en facturatieadres valideren. Om de bestelling te valideren en te betalen, moet de Klant op de knop "Betalen" klikken. Een samenvatting van de bestelling geeft het aantal gekozen producten, de leveringskosten en het te betalen totaal aan. Het laatste scherm maakt de registratie van zijn bankgegevens mogelijk. Na validatie van de bestelling door de bankbetalingsdienst ontvangt de Klant een orderbevestiging per e-mail. Pretapousser.fr zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele voorraadtekorten die van invloed kunnen zijn op zijn bestelling. Pretapousser.fr behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te annuleren in geval van schending door deze klant van zijn contractuele verplichtingen krachtens deze bestelling en / of de vorige bestelling. De door de Klant bij de bestelling verstrekte gegevens zijn bindend: in geval van een fout in het adres van de geadresseerde, kan Prêt à Pousser niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren. Aangezien Pretapousser.fr een kleinhandelswebsite is, behoudt Prêt à Pousser zich het recht voor om geen gevolg te geven aan bestellingen van identieke producten in grote hoeveelheden.

 

Levering

De levering geschiedt hetzij door rechtstreekse afgifte aan de Klant, hetzij door kennisgeving van beschikbaarheid op een postkantoor in geval van afwezigheid.

 

Leveringstermijn

De levering geschiedt op het adres dat door de Klant bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Prêt à Pousser verbindt zich ertoe de Klant te leveren binnen een termijn van maximum 15 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Klant zijn bestelling heeft doorgegeven. Alle andere levertijden worden slechts bij wijze van indicatie gegeven; de op de site vermelde tijden zijn gemiddelde tijden die gewoonlijk worden waargenomen en komen overeen met de tijd die nodig is om de bestellingen te verwerken, plus de verzendtijd van de vervoerders.

 

Vertraagde levering

In geval van vertraging bij de levering raden wij de Klant aan de status van zijn bestelling rechtstreeks online te controleren alvorens contact met ons op te nemen op de website van de vervoerder met gebruikmaking van het zendingsnummer, indien beschikbaar. Wij verzoeken de Klant ons op de hoogte te brengen van elke vertraging van ten minste één week ten opzichte van de vermelde gemiddelde leveringstermijn, zodat wij een onderzoek kunnen instellen bij de vervoerder (de onderzoekstermijn kan variëren van één tot drie weken). Indien het Product tijdens de onderzoeksperiode wordt teruggevonden, zal het onmiddellijk worden doorgestuurd naar het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Indien daarentegen het Product na afloop van de onderzoekstermijn niet is teruggevonden, beschouwt de vervoerder het pakket als verloren en stuurt Prêt à Pousser op zijn kosten een vervangend Product op. In geval van overschrijding van de termijn met meer dan 7 dagen, behalve in geval van overmacht (staking van de vervoerder, ongeval -niet limitatieve lijst-), heeft de Klant de mogelijkheid om de bestelling te annuleren en terugbetaald te worden; de Klant moet dan aan Prêt à Pousser een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs sturen binnen 60 dagen vanaf de datum van de geplande levering. In geval van overmacht (zoals erkend door de Franse jurisprudentie), wordt Prêt à Pousser bij uitdrukkelijke overeenkomst ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de levering. In alle gevallen kan levering binnen de termijnen slechts plaatsvinden indien de Klant zijn verplichtingen jegens Prêt à Pousser uit welke hoofde dan ook is nagekomen.

In geval van zichtbare verslechtering van het pakket, heeft de klant de mogelijkheid om de levering te weigeren. In geval van schade tijdens het transport moet de klacht binnen 5 dagen na levering bij de vervoerder en Prêt à Pousser worden ingediend. In geval van betwisting kan het onderzoek tot 21 werkdagen duren.

Alle klachten in verband met een gebrek aan de geleverde goederen, een onnauwkeurigheid van de hoeveelheden of een verkeerde referentie ervan moeten binnen 72 uur na ontvangst van het pakket aan Prêt à Pousser worden meegedeeld, bij gebreke waarvan het recht op klachten vervalt.

Terugtrekking

In overeenstemming met artikel L121-20-2 van de Franse consumentenwet, "beschikt de consument over een termijn van zeven volle dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat hij zijn beslissing moet rechtvaardigen of boetes moet betalen, met uitzondering, in voorkomend geval, van de kosten voor terugzending en levering". Deze termijn loopt vanaf de ontvangst van het produkt. Wanneer de termijn van zeven dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag. In geval van herroeping wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de klantenservice van Prêt à Pousser om een retourzending aan te vragen. De Klant moet het Product in zijn originele verpakking, vergezeld van alle accessoires, instructies en documentatie, zijn retourformulier, klantnummer en bestelnummer terugsturen naar het volgende adres: Prêt à Pousser, 25 ter Quai Pierre Semard, Bâtiment 6, 69350 La Mulatière. De Klant kan zijn herroepingsrecht zonder boete uitoefenen. In geval van herroeping betaalt Prêt à Pousser het bedrag van het product en de verzendkosten terug. Prêt à Pousser verricht de terugbetaling zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht. De terugbetaling vindt plaats via dezelfde methode als de Klant. Wij nodigen de Klant uit om contact op te nemen met Prêt à Pousser.

Sponsorprogramma

Referral is een programma waarmee klanten van Prêt à Pousser onze producten kunnen aanbevelen aan 5 mensen die zij kennen. Wij vertrouwen op de goede wil van onze klanten om dit programma alleen in hun persoonlijke kring te gebruiken. Wij behouden ons daarom het recht voor om de verwijzingsaccounts van klanten die hun verwijzingscode hebben verspreid op websites die voor alle internetgebruikers toegankelijk zijn, te annuleren en te verwijderen. Als een klant dit programma met meer dan 5 kennissen wil delen, kan hij contact met ons opnemen via e-mail op bonjour@pretapousser.fr.

Wettelijke garanties

Prêt à Pousser is verantwoordelijk voor gebreken in de conformiteit van het goed met het Contract en voor verborgen gebreken onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen L211-4 en volgende van de Consumentenwet. Garanties Prêt à Pousser 

Indien het Product door Prêt à Pousser als defect wordt beschouwd, verbindt Prêt à Pousser zich ertoe een promotiecode (geldig gedurende 1 jaar) aan te bieden die gelijk is aan of groter is dan de waarde van het defecte product. Eventuele leveringskosten zijn ten laste van de klant. De door Prêt à Pousser in het kader van de Garantie Pousse verstrekte promotiecode is cumuleerbaar met lopende aanbiedingen, maar niet met andere lopende promotiecodes. Neem contact op met de Klantenservice Beperking van garantie. De garantie van Prêt à Pousser is beperkt tot de vervanging van het product dat als defect wordt erkend en dat is gebruikt in omstandigheden die in overeenstemming zijn met de beschrijving van het product. De Klant is verplicht foto's van het Product te overleggen, zodat Prêt à Pousser kan concluderen dat het Product gebrekkig is.

Awards

De prijzen op Pretapousser.fr zijn in euro's, alle belastingen inbegrepen en inclusief BTW. De op de productfiche vermelde prijs is exclusief verzendingskosten, die vóór de betaling in het overzicht van het winkelmandje worden vermeld.

Prêt à Pousser behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande echter dat de op de dag van de bestelling aangegeven prijs de enige prijs is die van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen zijn inclusief de kosten voor de verwerking van de bestellingen.

Indien u om levering buiten Frankrijk verzoekt, kan uw bestelling bij aankomst op de plaats van bestemming worden onderworpen aan eventuele belastingen en douanerechten.

De betaling van deze rechten en heffingen is uw verantwoordelijkheid en u dient dit na te vragen bij de bevoegde autoriteiten in uw land.

Betaling

De aan de Klant aangerekende prijs is de prijs die vermeld staat op de door Prêt à Pousser per e-mail verstuurde orderbevestiging. De prijs van de Producten is contant betaalbaar op de dag van de bestelling. De betaling gebeurt met een kredietkaart met het CB-symbool (Visa, Mastercard) of via Paypal. De door de Klant gevalideerde bestelling zal pas als effectief worden beschouwd wanneer de betrokken bankbetaalcentrales hun akkoord hebben gegeven. In geval van weigering door de genoemde centra wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.

Betaling met kredietkaart is beveiligd via 3D secure. De veiligheid van het kaarttransport wordt gewaarborgd door SSL (Secure Socket Layer) 128-bit encryptie en de betaalpagina wordt gehost op een bankserver die de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens waarborgt.

Net als bij creditcardbetalingen garandeert Paypal de veiligheid van uw bankgegevens, zodat u niet elke keer uw kaartnummer hoeft in te voeren.

Verantwoordelijkheden 

Prêt à Pousser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade die voortvloeit uit de aankoop van het Product. Prêt à Pousser champignons moeten gekookt worden gegeten. Prêt à Pousser wijst alle verantwoordelijkheid af voor het inslikken van paddestoelen en planten.

Rechtszaak

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit Contract, heeft de Klant de mogelijkheid om, vóór enige gerechtelijke stappen, een minnelijke schikking na te streven. Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de termijnen van de wettelijke garanties (conformiteit en verborgen gebreken) niet onderbreekt. Bij gebreke van een minnelijke schikking zal elk geschil uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank van Koophandel van Pontoise.

Wettelijke informatie

Prêt à Pousser is een merk van VIF Systems, een SAS geregistreerd bij de Handelsrechtbank van Lyon, onder het nummer RCS 894 356 062, met een kapitaal van € 300.000 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 25 ter Quai Pierre Semard, Bâtiment 6, 69350 La Mulatière. Haar intracommunautaire BTW-nummer is FR86894356062. Contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans. Alle elementen van deze site (foto's, illustraties, merken, logo's, iconen, enz.) zijn het exclusieve eigendom van Prêt à Pousser. Deze elementen worden beschermd door Franse wetten en internationale teksten betreffende de eerbiediging van auteursrechten, merken, enz. Het feit dat deze site online staat, houdt geen licentie in voor het gebruik van de elementen die hij bevat, aangezien dit gebruik onderworpen is aan de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze elementen. Elke reproductie of weergave, zelfs gedeeltelijk, door welk middel dan ook, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prêt à Pousser is verboden en onwettig. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan inhouden. Elk gebruik van elementen van deze site voor andere doeleinden dan raadpleging, met name voor openbare, commerciële of humoristische doeleinden, kan worden onderworpen aan gerechtelijke procedures in Frankrijk en daarbuiten.

Discretionair beleid

De persoonlijke informatie die in het kader van de verkoop op afstand wordt verzameld, is verplicht, aangezien zij met name van essentieel belang is :

- Het adres van de Klant is nuttig bij de bestelling om de bestelling tijdig te kunnen verzenden, het telefoonnummer van de Klant laat de bezorgers en de Klantendienst van Prêt à Pousser toe contact op te nemen met de klant voor de opvolging van zijn bestelling,

- Het e-mailadres van de Klant stelt Prêt à Pousser in staat de bestellingen van de Klant te bevestigen, zijn factuur te verzenden en alle antwoorden te bevestigen die aan de telefoon door de Klantendienst zouden worden gegeven,

Deze informatie maakt het ook gemakkelijker voor de Klant om de Pretapousser.fr website te gebruiken, zodat de Klant niet meerdere keren opnieuw hoeft in te loggen, en om ten volle te profiteren van alle functies die de website biedt. De bankgegevens van de Klant (kredietkaartnummer, geldigheidsdatum) worden gecodeerd door het SSL-systeem. Ze zijn niet toegankelijk voor derden. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés) is de verwerking van persoonsgegevens van Klanten aangegeven bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL). De Klant heeft (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens, dat hij bij Prêt à Pousser kan uitoefenen op het volgende adres: Prêt à Pousser - Service client, 25 ter Quai Pierre Semard, Bâtiment 6, 69350 La Mulatière. De Klant moet zijn verzoek ondertekend en vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs met zijn handtekening verzenden. Hij moet ook het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. De Klant kan zijn gegevens ook altijd rechtstreeks op Pretapousser.fr wijzigen.

Zoeken op